Tuesday, June 7, 2022

New Communist Party of the Netherlands (NCPN): The 7th Party Congress held in Amsterdam

On the Saturdays of the 14th and 21st of May, the 7th Party Congress of the New Communist Party of the Netherlands (NCPN) took place in Amsterdam. This was preceded by months of collectively refining the Congress documents and discussing them with the members in the base organisations. With the decisions of our Congress, we will work in the coming years to strengthen the struggle for the interests of the working class and to take steps in party building.

The Congress was opened by Job Pruijser on behalf of the outgoing CC. He mentioned, among other things, that the party has grown considerably in the past few years, partly because the party is being strengthened with comrades who have gained experience in the Communist Youth Movement of the Netherlands (CJB).

Valuable discussions were held at the Congress. The 'Report of activities of the outgoing CC' was approved, as was the financial reporting. The Congress further adopted important political documents elaborating the assessments and positions of the Party: the 'Political decision on the international and national developments, the work of the NCPN in the labour movement and the tasks of the NCPN until the 8th Congress' and the 'Decision on party building'. The Congress also adopted the Resolutions, which summarise the specific tasks that follow from the Congress decisions.

A new CC and a new Audit Committee were elected. The new CC consists of 11 comrades, six of whom were also elected in the previous CC. For health reasons, Wil van der Klift was not available as a candidate for the new CC. He has been involved in the party leadership since the foundation of the NCPN, and for decades made an indispensable contribution as a member of the PB of the CC, editor-in-chief of Manifest and international secretary. He will continue to contribute with his experience and knowledge.

On the occasion of our Congress, our party received greetings from communist and workers' parties from Belgium, Chile, Cuba, France, Great Britain, Greece,Germany, Democratic People's Republic of Korea, Mexico, Pakistan, Portugal, Russia, Serbia, Spain,Sweden and Vietnam.

The public Congress documents and greetings from sister organisations will be published on our website in the near future.

CC of the NCPN

solidnet.org

7e Congres afgerond: strijdbaar en verenigd voor het socialisme!

Op de zaterdagen 14 en 21 mei, vond het 7e Partijcongres van de NCPN plaats te Amsterdam. Daaraan vooraf ging een maandenlange periode waarin de congresstukken collectief werden uitgewerkt en besproken met de leden in de afdelingen. Met de besluiten van ons Congres zullen we komende jaren aan de slag gaan om de strijd voor de belangen van de arbeidersklasse te versterken, en om stappen te zetten in de partijopbouw.

Het Congres werd geopend door Job Pruijser namens het aftredend Partijbestuur. Hij benoemde daarbij o.a. dat de partij de afgelopen paar jaar flink is gegroeid, mede doordat de partij wordt versterkt met kameraden die ervaring hebben opgedaan in de CJB.

Op het Congres zijn waardevolle discussies gevoerd. Het ‘Verslag van werkzaamheden van het aftredend Partijbestuur’ werd goedgekeurd, evenals de financiële verslaglegging. Het Congres heeft verder belangrijke politieke documenten vastgesteld waarin de beoordelingen en standpunten van de partij worden uitgewerkt: het ‘Politiek besluit over de internationale en nationale ontwikkelingen, het werk van de NCPN in de arbeidersbeweging en de taken van de NCPN tot aan het 8e Congres’ en het ‘Besluit over partijopbouw’. Ook stelde het Congres de Resoluties vast, waarin de specifieke taken worden samengevat die volgen uit de congresbesluiten.

Er is een nieuw Partijbestuur en een nieuwe Kascontrolecommissie verkozen. Het nieuwe Partijbestuur bestaat uit 11 kameraden, waarvan er 6 ook in het vorige PB verkozen waren. Om gezondheidsredenen was Wil van der Klift niet beschikbaar als kandidaat voor het nieuwe PB. Sinds de oprichting van de NCPN is hij betrokken bij de partijleiding, en hij heeft decennialang een onmisbare bijdrage geleverd als lid van het Dagelijks Bestuur, hoofdredacteur van Manifest en internationaal secretaris. Hij zal met zijn ervaring en kennis blijven bijdragen.

Ter gelegenheid van ons Congres heeft onze partij begroetingen ontvangen van communistische een arbeiderspartijen uit België, Chili, Cuba, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Democratische Volksrepubliek Korea, Mexico, Pakistan, Portugal, Rusland, Servië, Spanje, Vietnam en Zweden.

De openbare congresstukken en de begroetingen van zusterorganisaties zullen komende tijd worden gepubliceerd op de documenten pagina op onze website.